• 15.41mLength:
  • Bavaria 50c |

    Bavaria 50c